fbpx

Pravidlá a podmienky

Naposledy aktualizované 21.05.2019. Organizátor si vyhradzuje právo zmien týchto Podmienok. Ak nesúhlasíš s týmito podmienkami nemôžeš sa registrovať na podujatie.

Obsah

 • Všeobené Propozície
 • Trasa
 • Etický Kódex
 • Práva a Povinnosti Organizátora Podujatia
 • Prehlásenie o Zdravotnom Stave a Vylúčenie Zodpovednosti
 • Ochrana Osobných Údajov
 • Ultra

Všeobecné Propozície

Definícia základných pojmov

 • Podujatie: KarpatyRun
 • Termín: Nedeľa 22.9.2018, Partizánska Lúka, Bratislava v čase od 8.00 – 16.30
 • Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá podpisom súhlasila s tímito Podmienkami
 • Organizátor Hojta O.Z., Usporiadeteľ / Produkcia: Antbase s.r.o.

Poslanie 

 • Podujatie má za cieľ podporiť zdravie, aktívne športovanie, ochranu prírody v Malých Karpatoch a ekologický prístup k životu.       

Registračná doba 

 • Online registrácia končí 15.9. o 24.00 miestneho času
 • Zmeny v registrácii bude možné urobiť najneskôr do 15.9. 
 • Registrácia bude možná aj 22.9. na mieste konania podujatia 45 min pred štartom preteku (ak bude voľná kapacita)

Prezentácia

 • Prines si občiansky preukaz a podpísanú registráciu – vstupenku, ktorú dostaneš emailom po úspešnej online platbe za štartovné. Ak nemáš 18 prines podpísaný súhlas zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je povinní prečítať si a vyjadriť súhlas s Pravidlami. Dokument si stiahneš Tu

         18.9 – 20.9 v čase od 10.00 do 20.00. 

          Yeme Panorama City
          Landererova 6-8, 811 09 Bratislava
          Možnosť bezplatného parkingu v garáži
          Mapa

         22.9. Partizánska Lúka

         Prezentácia je 45-15 min pred štartom daného preteku. Mapa

Doprava a Parkovanie

Kvôli nízkej kapacite parkovania na Partizánskej Lúke odporúčame parkovanie na Dúbravskej Ceste alebo Tesco Lamač. Pešou chôdzou na štart preteku je to 15 min. Ideálna je doprava mestskou hromadnou dopravou.

Iné náležitosti

 • V areáli sú dostupné toalety, reštaurácia s ponukou jedla a pitia, detské preliezky a fit park
 • Možnosť sa prezliecť: Áno v umývarni v priestore toaliet
 • Úschovňa: Na úschovu a vyzdvihnutie svojich vecí musíš predložiť pridelené štartovné číslo

Meranie času

 • Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štarového čísla je aj čip na meranie času. Bez štartového čísla pripevneného na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Všeobecné Podmienky a Pravidlá

 • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • Pretekár musí odstúpiť z pretekov na príkaz zdravotnej služby prítomnej na podujatí.
 • Sprevádzanie na trailovej trati cyklistom nie je dovolené.
 • Pretekári musia počas celej trate rešpektovať pokyny rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.

Ochrana prírody

 • Účastník podujatia je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a správať sa s rešpektom a ohľaduplne k prírode, nesmie odhadzovať odpadky mimo osviežovacích staníc.

Vekový limit účasti na pretekoch

 • 18+  rokov na trasy od 15 km
 • 15+  rokov na trasy do 15 km
 • 10+ rokov do 2.5 km

Meranie času

 • Meranie času zabezpečuje spoločnosť Sunbell s.r.o.

Protesty

 • Protest môže účastník podať najneskôr do 30 min od prebehnutia cieľom. Organizátor do vyhlásenia výsledkov posúdi protest a zaujme stanovisko.

Registrácia na pretek

 • Aby ste boli oprávnený zúčastniť sa Podujatia, musíte podniknúť nasledujúce kroky: (1) absolvujte  registračný proces, (2) prečítate si tieto podmienky a svojím podpisom na príslušnom dokumente vyjadríte svoj súhlas s nimi, (3) potvrdíte vašu spôsobilosť na účasť na beh (4) absolvujte prezentáciu.
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovenej osobe. Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje a do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy. Pri online registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu vstupenku – ktorá je potvrdením o jeho registrácii, ktorú je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme až do dňa konania Podujatia.
 • Online registrácia, úhrada štartového poplatku a podpis účastníka na registračnej vstupenke sa považuje za písomný súhlas účastníka na preteky.
 • Osoby  do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku.
 • Odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • Účastník môže previesť registráciu na daný pretek na inú osobu iba za podmienky že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku. Prevod registrácie na inú osobu je možné ho uskutočniť iba pred termínom ukončenia online registrácie.
 • Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Vekové kategórie slúžia na porovnanie výsledkov pretekára voči dosiahnutým výsledkom ostaných pretekárov v danej vekovej kategórii. Vekové kategórie 19-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+

Štartovné a neúčasť na podujatí

 • Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom Podujatia, ktorí uhradia štartovné.
 • Štartovné  pokrýva: Štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati a v cieli, možnosť uschovať si svoje veci, zdravotnú službu, medaile.
 • Organizátor nevracia zaplatené štartovné.
 • Prevod štartovného na inú osobu je možné realizovať najneskôr do 16.9.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na Pretek, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných, s tým súvisiacich platieb.

Poistenie

 • Účastník je povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav na podujatí.

Oceňované Kategórie – Pódiové umiestnenie

 • Absolútne poradie: Prvé tri miesta v jednotlivých pretekoch: Muži a Ženy
 • Absolútne poradie: Prvé tri miesta v jednotlivých pretekoch: Tímy (min 3-ja účastníci v tíme bez rozdielu pohlavia, počíta sa priemerný čas za tím)

Absolútne poradie reprezentuje dosiahnuté poradie pretekára voči celému štartovému polu pretekárov bez rozdielu veku. Pretekári v tímovej súťaži nebudú oceňovaní medzi jednotlivcami. Súťaž tímov a jednotlivcov sú dve samostatné a nezávislé súťažné kategórie. Umiestnenie vo vekovej kategórii nie je oceňované.

Súťaž jednotlivcov v individuálanych trasách 2.5, 5, 10 ,15, 23, 30, 47 Km

 • Prvé tri miesta v jednotlivých pretekoch: Ženy
 • Prvé tri miesta v jednotlivých pretekoch: Muži

Súťaž tímov v individuálanych trasách  5, 10, 15, 23, 30, 47 Km

 • Všetci pretekári tímového behu bežia spolu niektorú z trás.
 • Tím musí mať minimálne 3 členov, inak nie je registrovaný do súťaže.
 • Tímy môžu byť aj zmiešané (muži aj ženy).
 • Výsledná klasifikácia tímov je určená na základe priemeru dosiahnutých časov všetkých členov tímu na danej trase

Výsledky

Vyhlasovanie víťazov

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa v Amfiteátri na Partizánskej Lúke. Orientačný čas vyhlasovania výsledkov.

 • 13:00 Ženy, Muži                                         KR  2.5 Km
 • 13:00 Ženy, Muži, Tímy                             KR   5, 10, 15 Km
 • 14.00 Ženy, Muži, Tímy                             KR   23 Km
 • 14.15  Ženy, Muži, Tímy                             KR   30 Km
 • 14.30 Ženy, Muži, Tímy                             KR   47 Km

Trasy

Trasa

 • Štart a Cieľ je na Partizánskej Lúke
 • 95 % dĺžky trás jednotlivých pretekov vedie po lesných cestách, zvážniciach a cyklistických single trailoch Malých Karpát
 • Trasy 10, 15, 23, 30, 47 Km vedú po cyklo trase označenej Modré C.
 • Dôležité upozornenie: Single trailová trasa, označená modrým C v smere na Malý Slavín o dĺžke približne 12 km je úzky lesný single trail  o širke do 1m. Žiadame pretekárov, aby v týchto miestach prispôsobili svoj pohyb charakteru trate.
 • Povrch trasy je kombináciou lesného chodníka s občasným výskytom koreňov, kameňov a výmolov. Povrch lesných zvážnic môže byť vysypaný drobným kamením. 
 • Aktuálna dĺźka trasy jednotlivých pretekov sa môže mierne odlíšovať od komunikovaného oficiálneho označenia trasy.
 • Na trase sa môžu vyskytovať cyklisti a turisti
 • Na trase nie sú vyznačené priebežné KM
 • Výškový profil trate bol vypočítaný z GPS dát zozbieraných Garmin Fénix 3 použitím metódy Google DEM. Profil vytvorila služba tracedetrail

Osviežovacie stanice

 • Osviežovacie stanice budú na Partizánskej Lúke, Na Hrubom Vrchu, Malom Slavíne. Na stanici budú poháre s vodou, soľ, iso-nápoj, energo – tyčinky, ovocie.

Zdravotná Služba

 • Zdrovotná služba bude dostupná v Amfiteátri na Partizánskej lúke a na Hrubom Vrchu.
 • Na žltých plastových smerovníkoch je tel.číslo na organizátora, ktoré môžte volať v prípade núdze.
 • Kontakt na zdravotnú službu je uvedený aj na zadnej strane štartového čísla.
 • Na zadnej strane štartového čísla sa nachádza zdratvotná karta pretekára. Odporúčame pretekárom vyplniť všetky údaje.

Značenie

 • Trať je na orientačne významných úsekoch a križovatkách označená  smerovníkmi – šipkami, ktoré sú upevnené na kmeni stromu. 
 • Na smerovníkoch je uvedené tel. číslo v prípade núdze.
 • Trasy 10, 15, 23, 30 ,47 Km idú od Jazera na Železnej Studničke po cyklotrase Modrá C
 • Doplnkové značenie výstražná PVC páska, zavesená na strome

Etický Kódex

Etický kódex pretekára

 • Ak neabsolvuješ danú trať upovedomíš o tom v cieli organizátora a časomieru čo najskôr
 • Pri predbiehaní rýchlejším pretekárom ho nebudeš blokovať
 • Pri predbiehaní pomalšieho pretekára v úzkych častiach trate ho hlasovo upozorníš o svojom zámere predbehnúť ho zo strany “predbieham zľava”, predbieham “zprava”
 • Ak nájdeš na trati zraneného pretekára opýtaš sa ho či potrebuje prípadnú pomoc a prípadne upovedomíš o tom najbližšieho organizátora

Práva a Povinnosti Organizátora Podujatia

Práva a povinnosti organizátora Podujatia

 • Organizátor: Hojta, o.z., Cesta na Klanec 44/a, 841 03 Bratislava, IČO: 52017320
 • Usporiadateĺ, Produkcia: ANTBASE, s.r.o., Keltská 18, 900 31 STUPAVA, IČO: 35865202 DIČ: 2021742184, DPH SK2021742184
 • Tel: 0905 599 435, info@karpatyrun.sk
 • Organizátor si vyhradzuje právo určiť minimálny a maximálny počet Účastníkov, ktorý bude včas oznámený online. V prípade, že minimálny počet Účastníkov nebude dosiahnutý jeden týždeň pred koncom online registračnej doby, Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť príslušné preteky (alebo celé Podujatie), zverejniť takéto zrušenie na stránke www.karpatyrun.sk a informovať Účastníkov e-mailom. V takých prípadoch získajú Účastníci náhradu časti alebo 100 % štartovného, ktoré uhradili.
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujati, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak: Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje., Účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo Potvrdenie o registrácii
 • Ak je podľa názoru Organizátora Podujatie ohrozené akoukoľvek udalosťou mimo kontroly Usporiadateľa – zlé počasie, zákazy, Usporiadateľ si vyhradzuje právo podujatie zmeniť, ukočiť alebo zrušiť bez zodpovednosti za akúkoľvek čiastku alebo inú formu straty alebo škody, ktorá tak môže vzniknúť vám či akejkoľvek tretej strane. V prípade zrušenia pretekov si organizátor preteku si vyhradzujú právo vrátiť účastníkom 50% zo zaplateného štartovného poplatku, zvyšok pokryje vynaložené náklady organizátora na prípravu.
 • Organizátor si vyhradzuje právo priebežne meniť tieto Pravidlá.

Prehlásenie o Zdravotnom Stave a Vylúčení Zodpovednosti

 • Ako účastník podujatia svojim podpisom na registráčnom formulári, ktorý som obdržal pri registrácii a ktorý ma oprávňuje na účasť na podujatí prehlasujem že všetky moje údaje sú pravdivé a že súhlasím s týmito podmienkami.
 • Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky “schopný absolvovať preteky”.
 • Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 • Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku.
 • Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
 • Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Ochrana Osobných Údajov

 • Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel využitia osobných údajov

 • Organizátor získava za účelom registrácie, vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze
 • Organizátor získava za účelom doručenia objednaných tovar cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefón
 • Organizátor získava za účelom zasielania informačných emailov  kde informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších športových podujatiach, termínoch a podobne získava emailovú adresu
 • Organizátor získava fotografie a video dokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zabezpečenia digitálnej spomienky pre účastníkov pretekov

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 • Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobám mimo týchto prípadov
 • Organizátor pre účel doručenia zakúpeného tovaru v e-shope poskytuje meno, adresu prepravnej spoločnosti
 • Organizátor pre účel zabezpečenia služieb časomiery, štartovej listiny a výsledkov poskytne registračné údaje pretekára zazmluvnenej spoločnosti realizujúcej služby časomier

Súhlas účastníka

 • Účastník podujatia alebo kupujúci súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Organizátora na vymedzený účel
 • Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora,
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať, zdielať a verejne publikovať vo všetkýchformách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslanim žiadosti na našu emailovú adresu.
 • Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti Antbase s. r. o. súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach, termínoch a podobne.
 • V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na našu emailovú adresu. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania pomocou výpočtovej techniky vo forme elektronických záznamov, ktoré sú chránené bezpečnostnými štandartami a predpismy
 • Organizátor zaručuje, že zabezpečí použitie osobných údajov na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a odstráni tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil

Ultra

Ultra 47 km Informácie

 • Časový limit: 6.30 hod
 • Preteky a činnosť zdravotnej služby budú ukončené o 15.00 hod. Pretekár, ktorý v stanovenom časovom limite nepríde do cieľa, nebude uvedený vo výsledkoch, musí si odstrániť štartové číslo a ak chce pokračovať v trase tak iba na vlastné riziko. Pretekári sú povinní v prípade odstúpenia alebo problémov so zdravotným stavom ihneď informovať organizátora telefonicky z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici.
 • Ultra účastník smie využiť možnosť sprievodného bežca
 • Ultra účastník musí mať mobilný telefón, s výdržou batérie až do cieľa
 • Na Partizánskej Lúke sa meria medzičas po odbehnutí 30 km.
Podmienky 2019 - KarpatyRun