Pravidlá a podmienky

Naposledy aktualizované 02.06.2021. Organizátor si vyhradzuje právo zmien týchto Podmienok. Ak nesúhlasíš s týmito podmienkami nemôžeš sa registrovať na podujatie.

Definícia základných pojmov

 • Podujatie: KarpatyRun
 • Termín: 25.9.2021, Lamač, Bratislava v čase od 9. – 15.30
 • Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasí s týmito Podmienkami
 • Organizátor Hojta O.Z., Usporiadateľ / Produkcia: Antbase s.r.o.

Poslanie 

 • Podujatie má za cieľ podporiť zdravie, aktívne športovanie, ochranu prírody v Malých Karpatoch a propagovať ekologický prístup k životu.       

Podmienky a Pravidlá Preteku

 • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • Pretekár musí odstúpiť z pretekov na príkaz zdravotnej služby prítomnej na podujatí.
 • Sprevádzanie na trailovej trati cyklistom nie je dovolené.
 • Pretekári musia počas celej trate rešpektovať pokyny rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.

Ochrana prírody

 • Účastník podujatia je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a správať sa s rešpektom a ohľaduplne k prírode, nesmie odhadzovať odpadky mimo osviežovacích staníc.

Registrácia na pretek

 • Aby ste boli oprávnený zúčastniť sa Podujatia, musíte podniknúť nasledujúce kroky: (1) absolvujte  registračný proces, (2) prečítate si tieto podmienky a svojím podpisom na príslušnom dokumente vyjadríte svoj súhlas s nimi, (3) potvrdíte vašu spôsobilosť na účasť na beh (4) absolvujte prezentáciu.
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovenej osobe. Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje a do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy. Pri online registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu vstupenku – ktorá je potvrdením o jeho registrácii, ktorú je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme až do dňa konania Podujatia.
 • Online registrácia, úhrada štartového poplatku a podpis účastníka na registračnej vstupenke sa považuje za písomný súhlas účastníka na preteky.
 • Osoby  do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku. Tu
 • Odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • Účastník môže previesť registráciu na daný pretek na inú osobu iba za podmienky že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku. Prevod registrácie na inú osobu je možné ho uskutočniť iba pred termínom ukončenia online registrácie.
 • Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Vekové kategórie slúžia na porovnanie výsledkov pretekára voči dosiahnutým výsledkom ostaných pretekárov v danej vekovej kategórii. Vekové kategórie 15-18, 19-29, 30-39, 40-49, 50+

Poistenie

 • Účastník je povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav na podujatí.

Oceňované Kategórie – Pódiové umiestnenie

 • Absolútne poradie reprezentuje dosiahnuté poradie pretekára voči celému štartovému polu pretekárov bez rozdielu veku. Pretekári v tímovej štafetovej súťaži nebudú oceňovaní medzi jednotlivcami. Umiestnenie vo vekovej kategórii nie je oceňované.

Neúčasť na podujatí

V prípade neúčasti na podujatí sú tieto možnosti

a) prepis na inú osobu, zmenou údajov na vstupenke. Zmenu realizuješ sám cez linku …zmena údajov na svojej elektronickej vstupenke ktorú sme poslali po registrácii. Bez poplatku

b) Presun na ďalší rok. Presun je možný len raz. Poplatok 5 E

c) Vrátenie peňazí. Ak nám napíšeš že chceš refund do
– 1 mesiaca a viac od dátumu konania vrátime 80 %
– do dvoch týždňov 70 %
– menej ako dva týždňe 60 %

Prehlásenie o Zdravotnom Stave a Vylúčení Zodpovednosti

 • Ako účastník podujatia svojim podpisom na registráčnom formulári, ktorý som obdržal pri online registrácii a ktorý ma oprávňuje na účasť na podujatí prehlasujem že všetky moje údaje sú pravdivé a že súhlasím s týmito podmienkami preteku.
 • Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky “schopný absolvovať preteky”.
 • Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 • Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku.
 • Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
 • Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • V prípade podozrenia na COVID 19 sa podujatia nezúčastním aby som neohrozil ostatných pretekárov. 

 

Keďže preteky sú v prírode je treba mať na pamäti jej ochranu 

 • Svoj odpad z energy gelov, pet flasi atd odhadzuj iba na osviežovacích staniciach, bude na to vyčlenená zóna. Neodhadzuj smeti do lesa.
 • Použivame kompostovateľné poháre
 • Ak chceš ísť eko tak príď na bicykli necháš si ho v technickom zázemí
 • Ak neabsolvuješ danú trať upovedomíš o tom v cieli organizátora a časomieru čo najskôr
 • Pri predbiehaní rýchlejším pretekárom ho nebudeš blokovať
 • Pri predbiehaní pomalšieho pretekára v úzkych častiach trate ho hlasovo upozorníš o svojom zámere predbehnúť ho zo strany “predbieham zľava”, predbieham “zprava”
 • Ak nájdeš na trati zraneného pretekára opýtaš sa ho či potrebuje prípadnú pomoc a prípadne upovedomíš o tom najbližšieho organizátora
 • Organizátor: Hojta, o.z., Cesta na Klanec 44/a, 841 03 Bratislava, IČO: 52017320
 • Produkcia: ANTBASE, s.r.o., Keltská 18, 900 31 STUPAVA, IČO: 35865202 DIČ: 2021742184, DPH SK2021742184
 • Tel: 0905 599 435, info@karpatyrun.sk
 • Organizátor si vyhradzuje právo určiť minimálny a maximálny počet Účastníkov, ktorý bude včas oznámený online. V prípade, že minimálny počet Účastníkov nebude dosiahnutý jeden týždeň pred koncom online registračnej doby, Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť príslušné preteky (alebo celé Podujatie), zverejniť takéto zrušenie na stránke www.karpatyrun.sk a informovať Účastníkov e-mailom. V takých prípadoch získajú Účastníci náhradu časti alebo 100 % štartovného, ktoré uhradili.
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujati, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak: Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje., Účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo Potvrdenie o registrácii
 • Ak je podľa názoru Organizátora Podujatie ohrozené akoukoľvek udalosťou mimo kontroly Usporiadateľa – zlé počasie, zákazy, Usporiadateľ si vyhradzuje právo podujatie zmeniť, ukočiť alebo zrušiť bez zodpovednosti za akúkoľvek čiastku alebo inú formu straty alebo škody, ktorá tak môže vzniknúť vám či akejkoľvek tretej strane.
 • V prípade zrušenia pretekov si organizátor preteku si vyhradzujú právo presunúť zaplatené štartovné na iný termín alebo vrátiť účastníkom celý alebo časť štartového poplatku
 • Organizátor si vyhradzuje právo priebežne meniť tieto Pravidlá.
 • Organizátor môže meniť podľa okolností pred spustením preteku trasovanie a parametre trate o čom musí vopred informovať prihlásených pretekárov.
 • Platby kartou se uskutečňujú prostrednictvím systému Barion. Informácie o karte se nedostanú k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohladom Maďarskej národnej banky a číslo jej licence je H-EN-I-1064/2013
 • V prípade nízkej účasti organizátor môže zrušiť preteky.
 • V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID 19 sa vracia celé štartovné

 

 • Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel využitia osobných údajov

 • Organizátor získava za účelom registrácie, vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze
 • Organizátor získava za účelom doručenia objednaných tovar cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefón
 • Organizátor získava za účelom zasielania informačných emailov  kde informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších športových podujatiach, termínoch a podobne získava emailovú adresu
 • Organizátor získava fotografie a video dokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zabezpečenia digitálnej spomienky pre účastníkov pretekov

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 • Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobám mimo týchto prípadov
 • Organizátor pre účel doručenia zakúpeného tovaru v e-shope poskytuje meno, adresu prepravnej spoločnosti
 • Organizátor pre účel zabezpečenia služieb časomiery, štartovej listiny a výsledkov poskytne registračné údaje pretekára zazmluvnenej spoločnosti realizujúcej služby časomier

Súhlas účastníka

 • Účastník podujatia alebo kupujúci súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Organizátora na vymedzený účel
 • Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora,
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať, zdielať a verejne publikovať vo všetkýchformách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslanim žiadosti na našu emailovú adresu.
 • Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti Antbase s. r. o. súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach, termínoch a podobne.
 • V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na našu emailovú adresu. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania pomocou výpočtovej techniky vo forme elektronických záznamov, ktoré sú chránené bezpečnostnými štandartami a predpismy
 • Organizátor zaručuje, že zabezpečí použitie osobných údajov na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a odstráni tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil